ทำความรู้จักกับศัตรูพืช

by plantlover
ศัตรูพืช

หลายครั้งที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาศัตรูพืชรุกล้ำเข้าทำลายและกัดกินพืช ผัก และผลไม้ที่เพาะปลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ทำให้ผลผลิตลดลง มีหลายชนิด เช่น แมลง โรคของพืช วัชพืช และสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งก็สามารถป้องกันและกำจัดได้หลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเข้าทำลายก่อนที่จะลุกลาม จนทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง วันนี้ Plantlover จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “ศัตรูพืช” และวิธีป้องกันกำจัดอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล

ศัตรูพืช คือ อะไร?

สิ่งมีชีวิตที่สร้างความเสียหายหรือทำอันตรายต่อพืชที่เกษตรกรปลูก ซึ่งพืชเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตร ทำให้ผลผลิตพืชอาหารลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถจำแนกได้ 4 กลุ่ม คือ 

แมลง

โรคพืช

วัชพืช

สัตว์

ศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช คือ อะไร?

สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง ประกอบด้วยสัตว์ประมาณ 26 อันดับ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชเพาะปลูก แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนศีรษะ อก และท้อง ซึ่งบนส่วนอกมี 3 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วนท้องมี 8-11 ปล้อง แมลงมีผนังแข็งหุ้มลำตัว ดังนั้นการเจริญเติบโตของแมลงต้องอาศัยการลอกคราบ การจำแนกชนิดของแมลงที่ถูกต้อง จะแบ่งตามหลักการอนุกรมวิธานโดยนักกีฏวิทยา 

ศัตรูพืช

โรคพืช คือ อะไร?

โรคพืช คือความผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดกับพืชที่เราปลูกนั้น จะทำให้รูปลักษณ์ทางกายภาพของผิดแปลกไปจากปกติ รวมทั้งส่งผลให้ผลผลิตที่เราจะได้นั้นมีความผิดปกติไปด้วย ทั้งนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจทำให้ทั้งคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ไม่เป็นไปตามความคาดหมายของเรา การเกิดโรคพืชนั้นมีปัจจัยอยู่ 4 อย่างด้วยกันคือ

สายพันธุ์พืช

เชื้อสาเหตุ

สภาพแวดล้อม

ระยะเวลา

ประเภทของโรคพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคพืชที่ไม่มีการติดเชื้อและโรคพืชที่มีการติดเชื้อ

ศัตรูพืช

วัชพืช คือ อะไร?

พืชที่ขึ้นในที่ที่ไม่ต้องการให้ขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร ในด้านที่เป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ ในทางนิเวศวิทยา วัชพืชคือพืชที่ขึ้นและปรับตัวเข้ากับบริเวณที่ถูกรบกวน สามารถพบได้ทั่ว ๆ ไป การจำแนกวัชพืชมีด้วยกัน 3 แบบ คือ จำแนกตามวงจรชีวิต จำแนกตามสัณฐานวิทยา และจำแนกตามนิเวศวิทยา

สัตว์ศัตรูพืช คือ อะไร?

สัตว์ที่ชอบกัดกินทำลายส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชและผลผลิตพืช ทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ชนิดของสัตว์ ได้แก่ หนู ปูนา นก และหอยเชอรี่ เป็นต้น 

วิธีป้องกัน

1. การเลือกใช้สมุนไพรช่วยกำจัดโรคและแมลง 

2. การเลือกปลูกพืชแบบผสมผสาน

3. เทคนิคการปลูกพืชหลายสายพันธุ์ในแปลงเดียวกัน

4. ปลูกพืชระบบหมุนเวียน

5. การปลูกพืชมีกลิ่นหรือมีสารไล่แมลง

6. การใช้เทคนิคกำจัดแบบเกษตรกรชาวบ้าน

7. การเลือกใช้ชีวภัณฑ์กำจัด

You may also like

Leave a Comment