เรียนรู้กับการขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผัก 

by plantlover
เมล็ดพันธุ์ผัก

เมล็ดพันธุ์ผักที่เกษตรกรนำมาปลูก ส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้านค้าการเกษตร ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูง เมื่อขายผลผลิตแล้วทำให้ได้รับผลตอบแทนกลับมาไม่มาก เพื่อลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรกรสามารถที่จะปลูกและเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ต้นผักเจริญเติบโตเป็นต้นพันธุ์ เมื่อถึงระยะเวลาผลแก่ก็เก็บมากะเทาะเปลือกให้แตกออกจากนั้นนำเมล็ดไปตากให้แห้ง ก็จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมให้นำไปปลูกหรือขายเสริมสร้างรายได้

เมื่อนำไปปลูกแล้ว จะต้องได้ต้นที่เจริญเติบโตงอกงามตรงตามกับพันธุ์กรรมของพืชนั้น ๆ ในปัจจุบันนี้ ภาคการเกษตรผลักดันให้เกษตรและผู้ปลูกผักในครัวเรือน ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในตลาดให้ดีขึ้น 

การเพาะปลูกพืชของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการบริโภค มีจุดเริ่มต้นสำคัญปัจจัยหนึ่ง นั่นก็คือ เมล็ดพันธุ์ เพราะพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนั้น ปัจจัยแรกอยู่ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี จะกลายมาเป็นปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งกำหนดความสำเร็จของการเพาะปลูก วันนี้ Plantlover จะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหน ไปติดตามกันได้เลย

เมล็ดพันธุ์ผัก

ความเป็นมาของอาชีพเกษตรกรกับเมล็ดพันธุ์ผัก

อาชีพเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญ ซึ่งทำกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการเพิ่มมากขึ้น หากแต่พื้นที่ทางภาคการเกษตรยังคงเดิม จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น เป็นอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือพืชสวนก็ตาม การขยายพันธุ์พืช จัดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเตรียมต้นพืชเอาไว้ให้ทันต่อเวลาปลูก 

เมล็ดพันธุ์ผัก

การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผัก

การปลูกพืชโดยใช้เมล็ด เช่น การปลูกข้าว ซึ่งเมล็ดข้าว 1 เมล็ด จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวได้ 1 ต้น และต้นข้าวที่ได้เมื่อโตขึ้นก็จะแตกกอเป็นหลายต้น แต่ละต้นก็จะออกรวงเกิดเป็นเมล็ดข้าวได้หลายเมล็ด ซึ่งเมื่อนำเมล็ดข้าวเหล่านี้ไปปลูก ก็จะเจริญเป็นต้นข้าวได้หลายต้น จึงเห็นได้ว่าการปลูกพืชจากเมล็ดก็คือ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเอง 

เมล็ดพันธุ์ผัก

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

เมล็ดพันธุ์จะมีคุณภาพสูงสุด ได้มาจากต้นกล้าที่แข็งแรงจากการเก็บเกี่ยวมาใหม่ ถ้ายังไม่นำไปปลูกทันทีจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้พร้อมเมื่อถึงเวลาปลูกในฤดูกาลนั้น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาให้คงคุณภาพไว้ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีการหายใจเกิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการเก็บรักษา

ดังนั้นการเก็บเมล็ดไว้ในสภาพมีอุณหภูมิและความชื้นต่ำ จึงเหมาะสมต่อการเก็บรักษาเพื่อคงสภาพของเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการเก็บรักษา ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยว่า จะมีอายุอยู่ได้นานเพียงใดเช่น พืชบางชนิดมีอายุสั้น ได้แก่ ผัก ไม้ดอก ธัญพืช เป็นต้น

You may also like

Leave a Comment